Atelier BoraBeau Art Gallery

#modernart #books #lounge #colour #happiness #getinspired #justpopin #welcome

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van:

  • Atelier Borabeau bvba
  • Dorpsstraat 73
  • 9800 Astene/Deinze
  • België

Door de toegang tot en het gebruik van de website www.atelierborabeau.com en eventueel gerelateerde websites verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, databases, product- of bedrijfsnamen, artiestennamen, teksten, beelden, geluiden e.d., met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Atelier Borabeau of rechthoudende derden. Enige vorm van reproductie, opslag, wijziging, representatie, publicatie, verder verspreiden of enig ander gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Atelier Borabeau of deze rechthoudende derden, tenzij in de gevallen door de wet voorzien.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd, noch als contractvoorstel.

Atelier Borabeau levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Atelier Borabeau de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Voor eventuele fouten in prijzen, bijvoorbeeld als gevolg van tikfouten of programmatie fouten, weze het op de website, bestelbon of factuur, aanvaardt Atelier Borabeau geen enkele aansprakelijkheid. Geen enkele overeenkomst kan geacht worden tot stand te zijn gekomen op basis van dergelijke fouten of vergissingen.

Atelier Borabeau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, verwijderd, gewijzigd of aangevuld worden. Atelier Borabeau geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De affichage van bepaalde inhoud, bijvoorbeeld kunstwerken, op de website houdt in geen geval een belofte tot beschikbaarheid van één of meerdere kunstwerken in. U dient zich hiervoor telkens persoonlijk tot de directie van Atelier Borabeau te richten, zowel qua beschikbaarheid, prijs of andere voorwaarden.

Atelier Borabeau kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Atelier Borabeau verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Eigendomsvoorbehoud

Atelier Borabeau behoudt het volledige eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling door de klant van een aangekocht kunstwerk, alsook van alle kunstwerken die eventueel in bewaring of consignatie gegeven zouden worden aan derde partijen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Om een kunstwerk te bestellen dient u contact op te nemen met Atelier Borabeau bvba, waarbij u een bestelbon zult ontvangen met de beschrijving van het kunstwerk, de identificatie, karakteristieken, prijs, alsook betalings- en leveringsmodaliteiten. Het ondertekenen van de bestelbon betekent automatisch dat u de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Atelier Borabeau, die op haar site www.atelierborabeau.com vermeld staan onder deze rubriek, aanvaardt. Wij zullen uw bestelling confirmeren na de beschikbaarheid van het kunstwerk nagegaan te hebben en de definitieve en volledige betaling ontvangen te hebben. Een betalingsopdracht of elke vorm van elektronische en niet definitief geconfirmeerde betaling op onze rekening geldt niet als betaling. Tot definitieve betaling geldt het Eigendomsvoorbehoud. Aangekochte werken zijn af te halen op de maatschappelijke zetel van Atelier Borabeau of enige andere plaats die vermeld staat op de bestelbon. Verpakkings- en transportkosten zijn ten laste van de klant tenzij een uitdrukkelijke andere geconfirmeerde afspraak met Atelier Borabeau gemaakt is. Atelier Borabeau neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen, diefstal of verlies tijdens het transport. De klant is gehouden om passende afspraken te maken met de transporteur voor levering van de bestelling. 

Atelier Borabeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in gevallen van Overmacht zoals door de wet bepaald. 

De kunstenaar of Atelier Borabeau behouden alle auteursrechten op de verkochte kunstwerken. De klant heeft niet het recht op reproductie of representatie op door hem aangekochte kunstwerken. Voor zover Atelier Borabeau de authenticiteit van verkochte kunstwerken heeft kunnen nagaan, bijvoorbeeld bij de kunstenaar, zal zij (of de kunstenaar) een certificaat uitschrijven met een beschrijving van het verkochte kunstwerk, evenwel zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

Door het ondertekenen van de bestelbon aanvaardt de klant dat zijn persoonsgegevens in de database van Atelier Borabeau opgenomen zullen worden. Zie hiervoor ons Privacybeleid onder ‘Privacy Statement’.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van het Atelier Borabeau gevestigd is, bevoegd, in casu Gent, België.

Privacybeleid

Atelier Borabeau hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Atelier Borabeau.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Atelier Borabeau gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Atelier Borabeau kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Raadpleeg ons Privacy Statement.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser en onze Cookie Policy.